menu
NEWS, OKS 2019.04.06

日本経済新聞(首都圏版・埼玉版・山梨版)に本社事務所として活用している洋館リノベーションに関して紹介されました。

掲載紙:日本経済新聞(首都圏版・埼玉版) ※2019年4月5日付
見出し:大泉工場、有形文化財を本社に(首都圏版)
昭和初期の有形文化財 レトロな洋館 本社に 大泉工場、事務所を移転(埼玉版)

掲載紙:日本経済新聞(山梨版) ※2019年4月6日付
見出し:昔の健康食品 復活の動き(山梨版)