menu
MEDIA 2020.09.15

日本経済新聞(埼玉版)に大泉工場が紹介

日本経済新聞(埼玉版)に「食品分野、異業種が存在感」と題して、
大泉工場(1110CAFE / BAKERY、KOMBUCHA)が掲載されました。

掲載紙:日本経済新聞(埼玉版) ※2020年9月15日付
見出し:食品分野、異業種が存在感